BESPLATNI VAUČERI MINISTARSTVA TURIZMA OD JANUARA DO 20. NOVEMBRA 2017
БЕСПЛАТНИ ВАУЧЕРИ  СЕ МОГУ ИСКОРИСТИТИ И У 2017. ГОДИНИ. ВАУЧЕРИ СЕ МОГУ ИСКОРИСТИТИ ОД ЈАНУАРА ДО 20. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.

МНОГО ЗАДОВОЉНИХ ГРАЂАНА ЈЕ У НАШЕМ ОБЈЕКТУ ИСКОРИСТИЛО ВАУЧЕР ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.  ДОБРОДОШЛИ СТЕ  КОД НАС

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење за услуге смештаја у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера у трајању од најмање пет ноћења. Вредност ваучера износи 5.000 динара. Ваучер се може користити закључно са 20.11.2017. године. Ако је данас 15. јануар и Ви Сте данас поднели потребну документацију на шалтеру у пошти резервацију у Дивчибарским вајатима можете направити од 15. фебруара па све до 20. новембра 2017. године. Од тренутка предаје докумената у пошти до првог дана боравка у Дивчибарским вајатима мора да постоји размак од минимум 30 дана. 

  1.     КО ИМА ПРАВО ДА ДОБИЈЕ БЕСПЛАТАН ВАУЧЕР ЗА БОРАВАК У ДИВЧИБАРСКИМ ВАЈАТИМА? 

Корисници који имају право на ваучер су : 
1) запослена лица у јавном или приватном сектору чија плата не прелази  60.000 динара месечно по особи.
2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде); 
3) Пензионери 
4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита; 
5) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; 
6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно; 
7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу; 
8) носилац активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју   

2.     
ШТА ТРЕБА ДА ПРЕДАМ НА ШАЛТЕРУ У ПОШТИ ДА БИХ ДОБИО ВАУЧЕР?   

На шалтеру у било којој пошти Србије треба да предате лично само 4 папира.То су: 
1.    Образац пријаве за ваучер ( ту пријаву Вам шаљемо ми  или је узимате на шалтеру било које Поште Србије приликом подношења за ваучер)
2.    Фотокопију  Ваше личне карте 
3.    Печатирану потврду резервације коју добијате од нас на којој пише Ваше име и презиме, матични број, адреса становања и датуми од када до када боравите у Дивчибарским вајатима. Своје податке нам шаљете преко е-маил адресе info@divcibarskivajati.rs
4.     Потврда која је доказ и која је различита у зависности да ли Сте запослени, да ли Сте незапослени, да ли Сте пензионер итд. У зависности од тога треба Вам неки од докумената:  
·         Запослена лица чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно треба да предају оригинал потврду коју им даје послодавац и која  је доказ да им је плата нижа од 60 000 дин у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава. 
·         Незапослена лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање треба да предају фотокопију уверења Националне службе за запошљавање која је доказ да су на евиденцији – а незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање који су корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде потребно је фотокопија уверења/потврде Националне службе за запошљавање 
·         Пензионери треба да предају последњи пензиони чек или копију решења о оствареној пензији или други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка, а који потврђује висину пензије; 
·         За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита: потребна је фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту;
·         За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање: потребна је  фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица, издато од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
·         За ратне војне инвалиде и цивилне инвалиде рата чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: потребна је  фотокопија решења или уверења о признатом својству ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата које издаје надлежни орган, са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно (за примања у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава);
  ·         За кориснике права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу: потребна је  фотокопија решења или уверења о признатом праву на инвалиднину по палом борцу које издаје надлежни орган;
  ·         За носиоце активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом: потребна је фотокопија потврде о активном статусу породичног пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Уколико за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ, о статусу законског заступника. За сва напред наведена лица вршиће се проверу испуњености услова преко овлашћених институција.

   3.     КАДА ПРЕДАЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ШАЛТЕРУ У ПОШТИ И КАДА И КАКО МИ СТИЖЕ ВАУЧЕР?   

Тако комплетирана пријава (која подразумева предају горе наведена 4 документа) предаје се искључиво лично на шалтеру ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Србије. Грађани Србије се могу пријавлјивати од јануара 2016 до 15. октобра 2016 а реализација резервација је до 20. новембра 2016.године. Ако је данас 15. јануар и Ви Сте предали потребна документа на шалтеру поште, резервација у Дивчибарским вајатима најраније може да буде 15. фебруара а најкасније до 20. новембра 2016. године. Значи да период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана. У периоду од 10 – 15 дана од датума пријаве на шалтеру поште Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке. Ви ваучер преузимате лично.    

За додатне информације и резервације:
 
064 658 24 88 
info@divcibarskivajati.rs 
FACEBOOK -  Divcibarski vajati   

Добродошли!